Algemene voorwaarden en garantiebepalingen Caldora B.V.

Algemene voorwaarden en garantiebepalingen Caldora B.V.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende software ontwikkeling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatie Technologie (FENIT), gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te

‘s-Gravenhage op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. Op verzoek zullen wij kosteloos een exemplaar toezenden.

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende hardware zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 1992 (ALIB ‘92) vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 0162/1992 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Op onze overeenkomsten worden al uw eventuele voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

De garantieperiode bedraagt 12 maanden gebaseerd op bovengenoemde voorwaarden.

De garantieperiode gaat in op de dag van ontvangst van het opleveringsformulier. In geval van restpunten welke geplaatst zijn op een nazorglijst, geldt als de dag van ingang de dag dat het restpunt is opgelost indien deze restpunten aan aanbieder te wijten zijn.

 

Bijzondere bepalingen betreffende engineering van Caldora B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1     In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder Caldora de besloten vennootschap Caldora als de gebruiker van deze voorwaarden en onder “opdrachtgever” de andere partij. Voorts wordt onder engineering verstaan: het door Caldora aan opdrachtgever ter beschikking stellen van personeel in regie van Caldora.

1.2     Deze bijzondere bepalingen zijn van toepassing op engineeringaanbiedingen en -overeenkomsten die door de besloten vennootschap Caldora worden gedaan of worden aangegaan.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1     Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen.

2.2     Door Caldora opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Caldora mag uitgaan.

2.3     Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke orderbevestiging  van de zijde van Caldora, dan wel indien door Caldora met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

Artikel 3: Prijzen

3.1     Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen per uur en exclusief BTW.

3.2     Indien na het sluiten van de overeenkomst lonen, prijzen dan wel valutakoersen een wijziging ondergaan, is Caldora gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van deze overeenkomst. Caldora  is in plaats hiervan gerechtigd maximaal eenmaal per jaar de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer betreffende de week- en maandlonen voor het bank- en verzekeringswezen.

Artikel 4: Levering

4.1     Opgegeven levertijden en andere data zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal Caldora derhalve schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden gesteld waarbinnen Caldora deze alsnog na kan komen.

4.2     Indien Caldora vertraging in de levering redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen, waaronder mede begrepen werkstaking, ziekte of ontslag van personeel, vertraging in de toelevering en beschadiging van of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Caldora, zal Caldora gerechtigd zijn zoveel later te leveren als deze omstandigheid(heden) duurt (duren), met een maximum van 2 maanden. Caldora zal alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn.

4.3    Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Caldora zijn en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Caldora  heeft voldaan.

Artikel 5: Overmacht

5.1     Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die Caldora redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hierin zijn onder meer begrepen: werkstaking, ziekte of ontslag van personeel, vertraging in de toelevering of onmogelijkheden van toelevering en beschadiging aan of defecten van voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Caldora.

Artikel 6: Klachten en reclames

6.1     Opdrachtgever dient bij eventuele aflevering en gebruik of bruikleen van producten deze grondig te controleren en eventuele reclames direct bij aflevering schriftelijk aan Caldora  kenbaar te maken.

6.2     Eventuele reclames geven opdrachtgever nimmer de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Caldora  op te schorten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1     Iedere aansprakelijkheid van Caldora is uitdrukkelijk beperkt voor zover zij voor de schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn.

7.2     Mocht niettegenstaande de in artikel 7.1 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting / -beperking toch enige (verdergaande) aansprakelijkheid op Caldora rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Caldora  in ieder geval zijn beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) van de zaken waarvan Caldora schadeplichtig is, dan wel – in geval van een duurovereenkomst – tot de bedongen prijs (exclusief BTW) voor de prestatie van Caldora in de periode van 6 weken, voorafgaand aan het verzuim.

7.3     Caldora is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade), door welke oorzaak dan ook ontstaan (waaronder mede begrepen het uitvallen van apparatuur of programmatuur). Caldora zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor schade, ontstaan als gevolg van verlies of verminking van bestanden. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze risico’s te verzekeren.

7.4     Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade, veroorzaakt door hulppersonen.

7.5     Caldora is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, veroorzaakt door personeel beschikbaar gesteld voor engineeringwerkzaamheden.

7.6     Indien Caldora ter zake van enige schade, waardoor zij krachtens deze algemene voorwaarde niet aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, zal opdrachtgever haar volledig vrijwaren.

7.7     Opdrachtgever vrijwaart Caldora voor mogelijke aanspraken betreffende het beschikbaar stellen van engineeringpersoneel op grond van het bepaalde in artikel 7A: 1638x van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Auteursrechten

8.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Caldora alle rechten van intellectuele eigendom op de door verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen en offertes. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht, blijven deze eigendom van Caldora en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

8.2     Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten berusten bij Caldora, dan wel bij een toeleverancier die Caldora heeft gerechtigd de producten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Betaling

9.1     Alle door Caldora gezonden facturen zullen door opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan.

9.2     Het recht van de opdrachtgever om eventuele vorderingen op Caldora te verrekenen met de vordering die Caldora op hem heeft, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook een mogelijk opschortingrecht van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

9.3     Caldora is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren, na te komen, of voort te gaan de nakoming, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever te verlangen, waaronder mede begrepen het verlangen van vooruitbetaling.

9.4     Indien de opdrachtgever desgevraagd weigert voldoende zekerheid te verschaffen of vooruit te betalen, of indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Caldora gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, heeft Caldora het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever zal in dit geval geen recht op schadevergoeding hebben.

9.5     In geval van niet stipte betaling zal Caldora gerechtigd zijn een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1% per maand. De rentevergoeding is aan het eind van ieder kalenderjaar cumulatief.

9.6     Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundige naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1   Alle werkzaamheden worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie, waaronder mede begrepen de kosten die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van de opdrachtgever in de voldoening van deze tegenprestatie.

10.2   Caldora is gerechtigd de zaken waarvan zij de eigendom heeft terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Caldora de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

10.3   Opdrachtgever is, zolang deze enige vorderingen van Caldora niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door Caldora geleverde zaken te vervreemden dan wel hierop een pandrecht te vestigen. Opdrachtgever verbindt zich in voorkomende gevallen jegens derden te verklaren dat hij niet bevoegd is tot het vestigen van een pandrecht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1   De overeenkomsten tussen Caldora en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2   De geschillen welke tussen Caldora en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Caldora met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

Artikel 12: Verplichtingen opdrachtgever

12.1   De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat het personeel van Caldora geen gevaar loopt. De opdrachtgever draagt er in dit kader voor dat de ruimte(n) waarin het personeel van Caldora de werkzaamheden dient te verrichten voldoende veilig, verlicht, droog en schoon is, goed bereikbaar is terwijl er een redelijke temperatuur dient te heersen. Voorts draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de apparatuur en gereedschappen waarmee het personeel van Caldora werkt veilig zijn. Opdrachtgever draagt er voorts zorg voor dat aan alle wettelijke vereisten (zoals onder meer voortvloeiend uit de ARBO wetgeving) voldaan is.

Artikel 13: Werknemers

13.1   Opdrachtgever zal engineeringwerknemers van Caldora niet werven of aannemen binnen een periode van een jaar na afloop van het engineeringproject, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Caldora, aan welke toestemming Caldora overigens voorwaarden mag verbinden.

Artikel 14: Uitvoering

14.1   Caldora  zal zich naar beste kunnen inspannen het engineeringproject met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures.

14.2     Indien de overeenkomst tot engineering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon is Caldora steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.